สิทธิประโยชน์


จากนกแฟนคลับ

สิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก

ดูเพิ่มเติม

สะสมพอยท์ทุกเที่ยวบิน

ดูเพิ่มเติม

ของรางวัลและสิทธิพิเศษ

ดูเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษเพื่อสมาชิก

ทุก 5 บาทของราคาตั๋วโดยสาร สมาชิกนกแฟนคลับจะได้รับนกพอยท์ 1 พอยท์ เพื่อสะสมไว้แลกของรางวัล สิทธิประโยชน์ และของรางวัลต่างๆ โดยการสะสมนกพอยท์หากค่าที่ได้เป็นทศนิยมจากการคำนวณจะถูกปัดลงและแสดงเป็นจำนวนเต็มเสมอ ซึ่งนกพอยท์ของคุณมีอายุ 12 เดือนนับจากเดือนพอยท์เข้า

NOK SMILE PLUS

สมาชิกนกแฟนคลับได้รับสิทธิเลื่อนสถานภาพสมาชิก จากบัตรสมาชิกประเภท Nok Smile เป็นบัตรสมาชิกประเภท Nok Smile Plus เมื่อสะสมเที่ยวบินครบ 35 เที่ยวบิน หรือ สะสมนกพอยท์ ครบ 15,000 นกพอยท์ ภายในระยะ 1 ปีตามรอบอายุสมาชิกที่โครงการนกแฟนคลับกำหนด โดยเป็นนกพอยท์ที่ได้รับจากการเดินทางเท่า‹นั้น ไม่รวมนกพอยท์ที่ได้รับจากการโอน

สิทธิประโยชน์พิเศษสุด เฉพาะสมาชิก Nok Smile Plus

บริการติดต่อสมาชิกเพื่อเช็คอินในวันเดินทาง

ฟรี ที่นั่งนกพรีเมี่ยมซีท

แลกเที่ยวบินฟรีใช้ 5,500 พอยท์

รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 10 กิโลกรัม

แถวเช็คอินพิเศษ (สนามบินดอนเมือง)

แลกของรางวัลพิเศษ

สิทธิพิเศษต่างๆ

NOK SMILE

Nok Smile เปิดรับสมัครสาหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน ที่มี อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อสะสมพอยท์แลกเที่ยวบิน ของรางวัลและรับสิทธิพิเศษจากพันธมิตร

สิทธิประโยชน์พิเศษสุด เฉพาะสมาชิก Nok Smile

แลกเที่ยวบินฟรีใช้ 7,500 พอยท์

รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 5 กิโลกรัม

แถวเช็คอินพิเศษ (สนามบินดอนเมือง)

แลกของรางวัลพิเศษ

สิทธิพิเศษต่างๆ

NOK KIDS

สถานะสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษสำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่ 2 ปีบริบูรณ์ทั้งนี้สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Kids จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ และจะถูกเลื่อนให้เป็นสมาชิกนกแฟนคลับประเภท Nok Smile โดยอัตโนมัติ

สิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก Nok Kids

แลกเที่ยวบินฟรีใช้ 7,500 พอยท์

รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม 5 กิโลกรัม

แถวเช็คอินพิเศษ (สนามบินดอนเมือง)

แลกของรางวัลพิเศษ

สิทธิพิเศษต่างๆ

สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิก

 • สถานภาพสมาชิก จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์
 • Nok Point ที่ไดจากการคานวณจะแสดงเปนจานวนเต็มเสมอ ถาคาที่ไดเปนทศนิยมจะปดลงเปนจานวนเต็มทุกครั้ง เชน คาตั๋วโดยสาร 3,203 บาท หารดวย 5 สมาชิกจะไดรับคะแนนสะสม 640 คะแนน
 • สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile จะมีอายุการใชงาน 2 ป ภายใตเงื่อนไข
  1. ผูสมัครสมาชิก หรือผูที่ไดรับการเปลี่ยนสถานะเปน Nok Smile ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน สถานภาพสมาชิกและอายุบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของ 2 ป ถัดไป
  2. ผูสมัครสมาชิก หรือผูที่ไดรับการเปลี่ยนสถานะเปน Nok Smile ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม สถานภาพสมาชิกและอายุบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของ 2 ป ถัดไป โดยการรักษาสถานภาพสมาชิก Nok Smile สมาชิกจะตองสะสม Nok Point ครบ 800 คะแนนภายในระยะเวลา 2 ประหวางที่คงสถานภาพสมาชิก โดยเปนคะแนนที่ไดรับ จากการเดินทางเทานั้น ไมรวมคะแนนที่ไดรับจากการโอน
 • สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile Plus จะมีอายุการใชงาน 1 ป ภายใตเงื่อนไข
  1. ผูที่ไดรับการเปลี่ยนสถานะเปน Nok Smile Plus ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน สถานภาพสมาชิกและอายุบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของปถัดไป
  2. ผูที่ไดรับการเปลี่ยนสถานะเปน Nok Smile Plus ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม สถานภาพสมาชิกและอายุบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของป ถัดไป

โดยการรักษาสถานภาพสมาชิก Nok Smile Plus สมาชิกจะตองสะสม Nok Point ครบ 15,000 คะแนน หรือบินครบ 35 เที่ยวบินภายในระยะเวลา 1 ป โดยคะแนนที่สะสมจะตองเปนคะแนนที่ไดรับ จากการเดินทางเทานั้น ไมรวมคะแนนที่ไดรับจากการโอนหากสมาชิก Nok Smile Plus ไมสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขขางตนภายในระยะเวลา 1 ป ของรอบอายุบัตรสมาชิก จะถูกลดระดับสมาชิกเปน Nok Smile

การปรับระดับสมาชิกเปน Nok Smile Plus

โครงการสมาชิกนกแฟนคลับจะพิจารณาการอัพเกรดสมาชิกประเภท Nok Smile ที่มี Nok Point ครบ 15,000 คะแนน หรือ บินครบ 35 เที่ยวบิน ภายในระยะเวลา 1 ปตามรอบอายุสมาชิก เปนสมาชิกประเภท Nok Smile Plus โดยคะแนนที่สะสมจะตองเปนคะแนนที่ไดรับจากการเดินทางเทานั้น ไมรวมคะแนนที่ไดรับจากการโอน

การรักษาระดับสมาชิก Nok Smile Plus

สมาชิก Nok Smile Plus สามารถรักษาระดับสมาชิก เพียงสะสม Nok Point ครบ 15,000 คะแนน หรือ บินครบ 35 เที่ยวบินภายในระยะเวลา 1 ปของทุกรอบอายุสมาชิก โดยคะแนนที่สะสม จะตองเปนคะแนนที่ไดรับจากการเดินทางเท่านั้น ไมรวมคะแนนที่ไดรับจากการโอน

การลดระดับสมาชิกเปน Nok Smile

การลดระดับสมาชิก Nok Smile Plus เปน Nok Smile จะพิจารณาเมื่อสมาชิก Nok Smile Plus ไมสามารถสะสม Nok Point ครบ 15,000 คะแนน หรือบินไมครบ 35 เที่ยวบิน ภายในระยะเวลา 1 ปตามรอบอายุสมาชิก โดยคะแนนที่สะสมจะตองเปนคะแนนที่ไดรับจากการเดินทางเทานั้น ไมรวมคะแนนที่ไดรับจากการโอน

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะสมาชิกเพิ่มเติม

สะสมพอยท์ทุกเที่ยวบิน

โดยทุก 5 บาทของราคาตั๋วโดยสาร สมาชิกนกแฟนคลับจะได้รับนกพอยท์ 1 คะแนน เพื่อสะสมไว้แลกสิทธิประโยชน์ และของรางวัลต่างๆจากโครงการฯ พิเศษ สมาชิกนกแฟนคลับที่เดินทางพร้อมเด็กทารกจะได้รับ นกพอยท์เพิ่มอีก 60 คะแนน จากค่าธรรมเนียมเด็กทารก 300 บาท โดยนกพอยท์จากค่าธรรมเนียมเด็กทารก 1 ท่าน / สมาชิกนกแฟนคลับ 1 ท่าน

ทุก 5 บาท = 1 พอยท์

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับพอยท์สะสม

ตั๋วเครื่องบิน
Nok Baggage
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
Nok Sure
Nok Premium Seat
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแแปลงเที่ยวบิน

การคำนวณนกพอยท์และเงื่อนไขการสะสม

 • ทุกๆ 5 บาทของราคาตั๋วโดยสาร สมาชิกจะได้รับนกพอยท์สะสม 1 พอยท์ (ราคาตั๋วโดยสารไม่รวม Payment Fee, Processing Fee, Call Center Fee และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ)
 • นกพอยท์ที่ได้จากการคานวณจะแสดงเป็นจานวนเต็มเสมอ ถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมจะปัดลงเป็นจานวนเต็มทุกครั้ง เช่น ค่าตั๋วโดยสาร 3,203 บาท หารด้วย 5 สมาชิกจะได้รับนกพอยท์สะสม 640 พอยท์
 • นกพอยท์จะได้รับการสะสมในวันที่สมาชิกมีการเดินทาง โดยจะมีอายุ 12 เดือนนับจากเดือนที่นกพอยท์เริ่มได้รับการสะสม ตัวอย่าง สมาชิกได้รับ นกพอยท์ 300 พอยท์ ในเดือนเมษายน 2559 นกพอยท์สะสมดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดย นกพอยท์ของสมาชิกที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกลบออกจากบัญชีสะสมของสมาชิก
 • นกพอยท์จะถูกสะสม และโอนเข้าบัญชีสมาชิกอย่างเป็นทางการ เมื่อนกแฟนคลับได้พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติสถานภาพของสมาชิกนั้นๆ แล้ว
 • นกพอยท์ที่ถูกสะสม จะต้องเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกแอร์เท่านั้น หรือเที่ยวบินที่สมาชิกถูกโอนย้ายให้ไปใช้บริการสายการบินอื่น อันสืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่ ทางสายการบินนกแอร์ไม่สามารถควบคุมได้
 • สมาชิกจะต้องมีชื่ออยู่ในบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาสเท่านั้น จึงจะสามารถสะสมเที่ยวบินได้
 • การสะสมนกพอยท์สะสมที่เกิดจากเที่ยวบินจะไม่มีผลย้อนหลังสาหรับเที่ยวบินที่ผู้สมัครใช้บริการก่อนจะได้รับสถานภาพสมาชิก
 • สมาชิกที่เดินทางกับสายการบินจะสามารถสะสมนกพอยท์สะสมได้ก็ต่อเมื่อ ได้เดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่มีการชาระค่าโดยสารเท่านั้น
 • สมาชิกสามารถแจ้งสะสมนกพอยท์สะสมย้อนหลัง โดยแจ้งศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 และส่งบอร์ดดิ้งพาสที่เขียนแจ้งชื่อ – นามสกุล และหมายเลขสมาชิกนกแฟนคลับส่งมาที่ 02 238 2484 ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง โดยนกพอยท์สะสม จะปรากฎในระบบ 14 วันนับจากวันที่แจ้งขอสะสม

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสะสมนกพอยท์เพิ่มเติม

แลกของรางวัล

เมื่อทุกการบินนำไปสู่นกพอยท์สะสม นกแฟนคลับพร้อมให้คุณนำนกพอยท์สะสมมาเปลี่ยนเป็นของรางวัลสุดพิเศษที่เลือกสรรมาแล้วให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์สมาชิกพร้อมกับสิทธิพิเศษจากกลุ่มพันธมิตรของนกแฟนคลับที่เตรียมมาเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

การแลกตั๋วเครื่องบิน

เส้นทางภายในประเทศ

 
NOK SMILE / NOK KIDS
NOK SMILE PLUS
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ประเภทที่นั่ง
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
นกพอยท์
6,500
7,500
8,000
12,000
13,000
13,500
4,500
5,500
6,000
8,500
9,500
10,000

*หมายถึง การเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท

เส้นทางต่างประเทศ

 
NOK SMILE / NOK KIDS
NOK SMILE PLUS
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ประเภทที่นั่ง
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
นกพอยท์
7,500
9,000
9,500
13,500
15,000
15,500
5,500
7,000
7,500
10,000
11,500
12,000

*หมายถึง การเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท

เงื่อนไขการแลกตั๋วเครื่องบิน

 1. ตารางการแลกตั๋วเครื่องบินสมาชิกนกแฟนคลับ

  • เส้นทางภายในประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 1 ด้านบน
  • เส้นทางต่างประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 2 ด้านบน
 2. สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินให้ผู้อื่นได้
 3. ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ
 4. ตั๋วเครื่องบินสามารถจองที่นั่งในเที่ยวบินที่เปิดให้บริการในชั้นประหยัด และชั้น Nok Flexi ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก และ นกพอยท์สะสม ต้องมีเพียงพอกับข้อกาหนดการแลกเที่ยวบิน และ กรณีที่มีที่นั่ง ณ ช่วงเวลานั้นเท่านั้น
 5. สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วและระบุที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. สมาชิกจะต้องทาการจองตั๋วเครื่องบิน ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 7. ตั๋วเครื่องบินที่เกิดจากการแลกเที่ยวบิน ไม่สามารถทาการยกเลิกและ/หรือคืนเงินได้
 8. การแลกรางวัลนกแฟนคลับ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับในแต่ละช่วงเวลา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

Q : สมัครสมาชิกนกแฟนคลับได้อย่างไร
A :สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 12 ปี
1. สมัครสมาชิกประเภท Nok Kids ผ่านช่องทาง www.nokair.com โดยไม่เสียค่าสมัคร

สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สมัครสมาชิกประเภท Nok Smile ได้ 3 ช่องทาง
1. สมัครผ่านช่องทาง www.nokair.com โดยชำระค่าสมัคร 200 บาทผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
2. สมัครผ่านเคาน์เตอร์นกแอร์ที่สนามบินทั่วประเทศ โดยชำระค่าสมัคร 200 บาทผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสด
3. สมัครผ่าน Nok Air App โดยชำระค่าสมัคร 200 บาทผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
Q : สมาชิกนกแฟนคลับมีกี่ประเภท สมัครแล้วจะได้เป็นประเภทไหน
A : สมาชิกนกแฟนคลับมี 3 ประเภท ได้แก่
1. สมาชิกประเภท Nok Kids สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 2 – 12 ปี
2. สมาชิกประเภท Nok Smile สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. สมาชิกประเภท Nok Smile Plus ไม่มีการสมัคร เฉพาะสมาชิกที่ได้รับการเลื่อนระดับขึ้นมาจากสมาชิกประเภท Nok Smile เท่านั้น
Q : สมาชิกนกแฟนคลับได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง
A : 1. ได้รับสิทธิ์แลกตั๋วเครื่องบินฟรี 1 ใบ* เมื่อนำนกพอยท์มาแลก
2. ได้เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า
3. สะสมนกพอยท์แลกรับฟรีของรางวัลสุดพิเศษจากโครงการฯ*
4. แถวเช็คอินพิเศษ (เฉพาะสนามบินดอนเมือง)
5. สิทธิพิเศษจากกลุ่มพันธมิตรของนกแฟนคลับ
6. บริการนกคอลโฮม นกแฟนคลับโทรหาสมาชิกด้วยเบอร์ 02 108 - 8000 เพื่อให้บริการเช็คอินสมาชิกระดับ Nok Smile Plus
7. บริการที่นั่ง Premium Seat โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสมาชิกระดับ Nok Smile Plus**

*ตั๋วเครื่องบินฟรียังไม่รวมค่า Payment Fee, Call Center Fee และ Processing Fee
**เฉพาะการจองล่วงหน้าเท่านั้น ไม่สามารถเลือกที่นั่ง Premium Seat ได้หลังจากที่ขึ้นเครื่องแล้ว
Q : สมาชิกนกแฟนคลับจำเป็นต้องมีบัตรแข็งหรือไม่
A : ไม่จำเป็น สมาชิกสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-member card) หรือหมายเลขสมาชิกในการสะสมนกพอยท์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ โดยสมาชิกที่ทำการสมัครผ่านช่องทาง เว็บไซต์และ Nok Air App จะได้รับบัตรสมาชิกนกแฟนคลับในรูปแบบของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะถูกส่งเข้าอีเมลที่สมาชิกแจ้งไว้เมื่อทำการสมัคร ซึ่งสมาชิกปริ้นท์ออกมาใช้ได้ทันที สำหรับสมาชิกที่สมัครผ่านเคาน์เตอร์นกแอร์ที่สนามบิน จะได้รับบัตรแข็ง
Q : การ Log in ต้องทำอย่างไร
A : 1. ไปที่ www.nokair.com
2. คลิก “เข้าสู่ระบบ”
3. ระบุ Member ID และ Password
Q : หากสมาชิกลืมรหัสผ่าน (Password) ต้องทำอย่างไร
A : 1. ตรวจสอบด้วยตัวเองทาง www.nokair.com
1.1 คลิก “เข้าสู่ระบบ”
1.2 คลิก “ลืมรหัสผ่าน”
1.3 ระบุหมายเลขสมาชิก และอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
1.4 ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ท่านทางอีเมล

* หากสมาชิกไม่ทราบหมายเลขสมาชิกหรืออีเมลของท่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 โดยแจ้งชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษของท่าน

2. สอบถามผ่านศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8
3. บริการตรวจสอบ password ด้วยตนเองผ่านช่องทาง SMS (ครั้งละ 3 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.1 พิมพ์ NP ตามด้วยหมายเลขสมาชิก (Member ID)
3.2 ส่งมาที่ 4838600
Q : นกพอยท์คืออะไร
A : คะแนนสะสมของโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ ที่เกิดจากราคาตั๋วโดยสารสายการบินนกแอร์ โดยสมาชิกสามารถตรวจว่าค่าใช้จ่ายใดบ้าง ที่มีสิทธิ์ได้รับนกพอยท์จากตารางด้านล่างนี้
ตารางแสดงประเภทค่าใช่จ่ายที่มีสิทธิ์ได้รับนกพอยท์
Nok Sure
ได้
Nok Baggage*
ได้
Nok Premium Seat
ได้
Nok Infant
ได้
ATM Fee
ไม่ได้
Counter Service Fee
ไม่ได้
Call Center Fee
ไม่ได้
Processing Fee
ไม่ได้
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ
ไม่ได้
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ได้
ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ได้
ตั๋วเครื่องบินที่ได้จากการแลกเที่ยวบินฟรี
ไม่ได้
* Nok Baggage คือ น้ำหนักกระเป๋าที่ซื้อล่วงหน้าผ่านทางเวบไซต์ของนกแอร์ หรือทาง Call Center 1318 หรือเคาน์เตอร์นกแอร์ที่สนามบิน กรณีการจ่ายค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง จะไม่ได้รับ Nok Point

Q : สมาชิกจะสามารถสะสมนกพอยท์ที่เกิดจากเที่ยวบินที่ใช้บริการ ก่อนการสมัครสมาชิกได้หรือไม่
A : เที่ยวบินที่เกิดขึ้นก่อนสมัครเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ จะไม่ได้รับการสะสมนกพอยท์
Q : การคำนวณนกพอยท์คิดอย่างไร
A : ทุกๆ 5 บาทของราคาตั๋วโดยสาร ซึ่งการคำนวณจะแสดงเป็นจำนวนเต็มเสมอ และปัดเศษลง เช่น ตั๋วโดยสารราคา 3,203 บาท สมาชิกจะได้รับนกพอยท์ 640 คะแนน
Q : จะทราบได้อย่างไรว่าเที่ยวบินดังกล่าว จะได้รับการสะสมคะแนนนกพอยท์
A : หากหมายเลขสมาชิกนกแฟนคลับปรากฎอยู่บนบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาสของสมาชิก ระบบจะสะสมนกพอยท์ในบัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ
Q : หากตรวจสอบบอร์ดดิ้งพาสแล้ว ไม่ปรากฎหมายเลขสมาชิกต้องทำอย่างไร
A : สมาชิกสามารถแจ้งสะสมเที่ยวบินย้อนหลัง โดยแจ้งศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 และส่งบอร์ดดิ้งพาสที่เขียนแจ้งชื่อ – นามสกุล และหมายเลขสมาชิกนกแฟนคลับ ส่งมาที่ 02 238 2484 ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง โดยคะแนนสะสมจะปรากฎในระบบ 14 วันนับจากวันที่แจ้งขอสะสม
Q : ถ้าทำการเปลี่ยนแปลงบุ๊คกิ้ง เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง และเสียส่วนต่าง จะได้รับนกพอยท์หรือไม่
A : ได้รับ โดยทุกๆ 5 บาทจะได้รับนกพอยท์ 1 คะแนน
Q : นกพอยท์มีอายุสะสมนานเท่าไหร่
A : นกพอยท์จะได้รับการสะสมในวันที่สมาชิกมีการเดินทาง โดยจะมีอายุ 12 เดือนนับจากเดือนที่คะแนนเริ่มได้รับการสะสม ตัวอย่าง สมาชิกได้รับนกพอยท์ 300 คะแนนในเดือนเมษายน 2559 คะแนนดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2560 นกพอยท์สะสมของสมาชิกที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกลบออกจากบัญชีสะสมของสมาชิก
Q : ตรวจสอบนกพอยท์ได้ที่ไหนบ้าง
A : ตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเอง
1.1 ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร. 1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
1.2 www.nokair.com
1.3 บริการ sms ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยพิมพ์ NC ตามด้วยหมายเลขสมาชิก (Member ID) ส่งมาที่ 4838600
Q : หากต้องการแลกเที่ยวบินฟรี ต้องใช้นกพอยท์กี่คะแนน
A : สมาชิกสามารถตรวจสอบจำนวนคะแนนนกพอยท์ที่ใช้สำหรับแลกเที่ยวบินฟรีได้ตามตารางนี้
ตารางแสดงคะแนนนกพอยท์ที่ใช้สำหรับการแลกเที่ยวบินภายในประเทศฟรี 1 เที่ยว
 
NOK SMILE / NOK KIDS
NOK SMILE PLUS
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ประเภทที่นั่ง
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
นกพอยท์
6,500
7,500
8,000
12,000
13,000
13,500
4,500
5,500
6,000
8,500
9,500
10,000
*หมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
ตารางแสดงคะแนนนกพอยท์สำหรับการแลกเที่ยวบินต่างประเทศฟรี 1 เที่ยว
 
NOK SMILE / NOK KIDS
NOK SMILE PLUS
ช่วงเวลาเดินทาง
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ช่วงเวลาปกติ
ช่วงวันหยุดเทศกาล*
ประเภทที่นั่ง
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
บินเบาๆ
บินสบาย
บินเพลิดเพลิน
นกพอยท์
7,500
9,000
9,500
13,500
15,000
15,500
5,500
7,000
7,500
10,000
11,500
12,000
*หมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท

Q : เที่ยวบินฟรี มีจำกัดวันเดินทางหรือไม่
A : เที่ยวบินฟรีไม่จำกัดวันเดินทาง สมาชิกสามารถเลือกวันเดินทางใดก็ได้ที่ท่านต้องการ ภายใต้เงื่อนไขที่นั่งว่างและเป็นช่วงที่อยู่ในตารางบินปัจจุบันของทางสายการบิน โดยทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนกำหนดวันเดินทาง
Q : จะแลกเที่ยวบินฟรี ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
A : สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมในการแลกเที่ยวบิน 107 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ค่าภาษีสนามบิน (ขึ้นอยู่กับจังหวัดปลายทาง)
3. ค่าภาษีน้ำมัน
Q : หากต้องการแลกเที่ยวบินฟรี ต้องทำอย่างไร
A : 1. ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
2. แจ้งวัน เวลา และเที่ยวบินที่ต้องการเดินทาง
3. ชำระค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆผ่านทางบัตรเครดิตที่ออกภายในประเทศเท่านั้น
4. เมื่อทำการจองเสร็จ สมาชิกจะได้รับหมายเลขการจองเพื่อนำไป check – in ในวันเดินทาง
Q : ทำไมบางครั้งเมื่อทำการแลกเที่ยวบิน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมในการแลกเที่ยวบิน และภาษีต่างๆ
A : สมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการแลกเที่ยวบินเพิ่มอีก 500 บาท หากสมาชิกเลือกเที่ยวบินที่เดินทางในวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุด นักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดที่ติดต่อกันระยะยาว
Q : ตั๋วโดยสารที่เกิดจากการแลกนกพอยท์สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้หรือไม่
A : ตั๋วโดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสมาชิกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางที่ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 เท่านั้น ในการเปลี่ยนแปลงสมาชิกต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และส่วนต่าง (ในกรณีที่มี) ทั้งนี้ โครงการฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง
Q : สมาชิกสามารถร้องเรียนคะแนนนกพอยท์คืนได้หรือไม่
A : สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องคะแนนนกพอยท์คืนได้ในทุกกรณี
Q : ตั๋วโดยสารที่เกิดจากการแลกนกพอยท์ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือโอนสิทธิ์ให้คนอื่นใช้แทนได้หรือไม่
A : ตั๋วโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหรือโอนสิทธิ์ให้คนอื่นใช้แทนได้
Q : สมาชิกสามารถใช้บัตรสมาชิกนกแฟนคลับ รับส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารได้หรือไม่
A : บัตรสมาชิกนกแฟนคลับไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสาร
Q : หากบัตรสมาชิกนกแฟนคลับหาย สามารถออกบัตรใหม่ได้หรือไม่
A :กรณีบัตรสมาชิกหาย สมาชิกสามารถพิมพ์ e-member card เพื่อใช้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสายการบินนกแอร์ และพาร์ทเนอร์ของโครงการฯได้ที่ www.nokair.com (เข้าเมนูบัญชีของฉัน แล้วคลิก “ประวัติของฉัน”) หรือแจ้งทำบัตรสมาชิกใหม่ได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 (ค่าธรรมเนียม 200 บาท)
Q : สถานภาพสมาชิกและบัตรสมาชิกนกแฟนคลับ มีอายุการใช้งานอย่างไร
A : สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Kids จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ และจะถูกเลื่อนให้เป็นสมาชิกนกแฟนคลับประเภท Nok Smile โดยอัตโนมัติ
สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile จะไม่มีวันหมดอายุ และสามารถอัพเกรดเป็นระดับ Nok Smile Plus ได้
Q : สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภท Nok Smile Plus ได้เลยหรือไม่
A : สมาชิก Nok Smile Plus เป็นประเภทสมาชิกที่โครงการจะเป็นผู้เรียนเชิญเท่านั้น
Q : ทำอย่างไรถึงจะได้อัพเกรดเป็นสมาชิกประเภท Nok Smile Plus
A : สมาชิก Nok Smile ต้องสะสมเที่ยวบินครบ 35 เที่ยวบิน หรือสะสมนกพอยท์ครบ 15,000 คะแนน โดยเป็นนกพอยท์ที่ได้รับจากการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมนกพอยท์ที่ได้รับจากการโอน โดยมีรอบพิจารณาดังนี้
(ก). ผู้สมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน จะได้รับการพิจารณาเลื่อนสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายนใน 1 ปีถัดไป
(ข). ผู้สมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม จะได้รับการพิจารณาเลื่อนสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคมใน 1 ปีถัดไป
Q : สมาชิกประเภท Nok Kids สามารถอัพเกรดเป็น Nok Smile Plus ได้หรือไม่
A : ไม่ได้ การอัพเกรดสถานะเป็น Nok Smile Plus จะพิจารณาจากสมาชิกประเภท Nok Smile เท่านั้น
Q : สามารถใช้เงินสด ซื้อนกพอยท์เพิ่ม เพื่ออัพเกรดเป็น Nok Smile Plus ได้หรือไม่
A : ไม่สามารถซื้อนกพอยท์ได้ การอัพเกรดจะพิจารณาจากจำนวนเที่ยวบิน หรือจำนวนคะแนนนกพอยท์ที่สะสมครบตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น
Q : ทำอย่างไรจึงสามารถรักษาสถานภาพ Nok Smile Plus
A : การรักษาสมาชิกภาพระดับ Nok Smile Plus สมาชิกจะต้องบินครบ 35 เที่ยวบิน หรือสะสมนกพอยท์ครบ 15,000 คะแนนภายในระยะเวลา 1 ปีตามรอบอายุสมาชิก โดยเป็นนกพอยท์ที่ได้รับจากการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมนกพอยท์ที่ได้รับจากการโอน
Q : ทำไมถึงโดนลดระดับสมาชิกเป็น Nok Smile
A : สมาชิกเดินทางไม่ครบ 35 เที่ยวบิน หรือเมื่อสะสมนกพอยท์ไม่ครบ 15,000 คะแนน (โดยเป็นนกพอยท์ที่ได้รับจากการเดินทาง ไม่รวมนกพอยท์ที่ได้รับจากการโอน) โดยมีรอบพิจารณาดังนี้
(ก). ผู้สมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายนและได้รับการอัพเกรด จะถูกพิจารณาลดสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายนใน 1 ปีถัดไป
(ข). ผู้สมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคมและได้รับการอัพเกรด จะถูกพิจารณาลดสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคมใน 1 ปีถัดไป
Q : ถ้าโดนลดระดับสมาชิกแล้ว จะมีโอกาสได้กลับมาเป็นสมาชิกระดับ Nok Smile Plus อีกหรือไม่
A : สมาชิก Nok Smile ทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรดเป็นสมาชิกระดับ Nok Smile Plus อีกครั้ง หากมีการเดินทางหรือสะสมนกพอยท์ครบตามที่โครงการฯกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนกแฟนคลับ

 1. 1. เงื่อนไขทั่วไป

  • 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับโครงการสมาชิกที่มีชื่อว่า “นกแฟนคลับ” ซึ่งเป็นโครงการสมาชิกของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อท่านได้ทำการสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ เพื่อรับบัตรนกแฟนคลับ หรือหมายเลขสมาชิก หรือเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจาก นกแฟนคลับ หมายความว่าท่านได้รับทราบ และยอมรับกฎเกณฑ์รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุดังต่อไปนี้แล้ว
  • 1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 2. 2. สถานภาพสมาชิกและบัตรสมาชิก

  • 2.1 ผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถสมัครในนามของบริษัท หรือนิติบุคคลได้) มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้ (และเงื่อนไขอื่นๆที่อาจมีการระบุเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ www.nokair.com) และได้รับการอนุมัติสถานภาพของสมาชิกโดยนกแอร์ ทั้งนี้นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมาชิก
  • 2.2 เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกรวมถึงการกรอกข้อมูลในใบสมัครของนกแอร์ เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย นกแอร์อาจขอให้ผู้สมัครสมาชิกแจ้งข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้ (เช่น หมายเลขบัตรประชาชน และวันเกิด) เมื่อนกแอร์รับผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนกแฟนคลับแล้ว สมาชิกจะได้รับหมายเลขสมาชิกนกแฟนคลับ
  • 2.3 ผู้สมัครสมาชิกที่อายุไม่ถึง 12 ปี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ส่วนผู้สมัครสมาชิกที่อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (รวมภาษีแล้ว) โดยสามารถชำระค่าสมัครด้วยวิธีต่อไปนี้
   • (ก). ชำระผ่านบัตรเครดิตเมื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือนกแอร์แอพพลิเคชั่นทางอุปกรณ์มือถือ หรือเคาน์เตอร์ขายตั๋วนกแอร์ที่สนามบิน
   • (ข). ชำระด้วยเงินสดเมื่อสมัครที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วนกแอร์ที่สนามบิน
  • 2.4 สมาชิกสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ได้หลังจากที่ได้รับบัตรสมาชิก หรืออีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก
  • 2.5 สถานภาพสมาชิก บัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
  • 2.6 บัตรสมาชิกนกแฟนคลับเป็นทรัพย์สินของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สมาชิกต้องเก็บรักษาบัตร และนำส่งคืน หรือทำลายในกรณีที่มีการร้องขอ
  • 2.7 สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนกแอร์ ทั้งทางจดหมาย ส่งมาที่สำนักงานใหญ่นกแอร์ หรืออีเมลส่งมาที่ nokfanclubcenter@nokair.com นกแอร์สามารถยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิกได้ทุกเมื่อ อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก นกแอร์จะทำการปิดบัญชีสมาชิกนั้น และสมาชิกจะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากโครงการนกแฟนคลับ หรือเรียกร้องค่าธรรมเนียมใดๆคืนได้อีก
  • 2.8 ในกรณีที่มีการแจ้งเรื่องใดๆเกี่ยวกับนกแฟนคลับให้สมาชิกรับทราบ นกแอร์จะถือว่าได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสมาชิก เมื่อทำการติดต่อสมาชิก หรือส่งข้อความ (ทั้งทางอีเมล จดหมาย หรืออื่นๆ) ไปยังที่อยู่ของสมาชิก (รวมถึงที่อยู่ทางอีเมล) ที่นกแอร์ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูล
  • 2.9 สมาชิก 1 ท่านสามารถมีบัญชีสมาชิกของนกแฟนคลับได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น นกแอร์อาจทำการแจ้งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีผลต่อบัญชีสมาชิก ให้สมาชิกรับทราบ โดยข้อมูลต่างๆสามารถตรวจสอบได้ทาง www.nokair.com
  • 2.10 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้ทางเว็บไซต์ www.nokair.com หรือทางศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยติดต่อศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ และส่งเอกสารทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชื่อให้กับนกแอร์
  • 2.11 สมาชิกยอมรับเงื่อนไขในการแสดงบัตรสมาชิกนกแฟนคลับ การแจ้งหมายเลขสมาชิกหรือรหัสผ่าน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ จากโครงการนกแฟนคลับ
  • 2.12 บัตรสมาชิกนกแฟนคลับไม่ใช่บัตรชำระเงิน หากเกิดกรณีที่มีการนำบัตร หรือหมายเลขบัตรไปใช้เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสมาชิกเจ้าของบัตร จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเจ้าของบัตร สมาชิกจะต้องแจ้งเรื่องต่อนกแอร์โดยเร็วที่สุด โดยส่งเป็นจดหมายถึงสำนักงานใหญ่นกแอร์ เช่นเดียวกับกรณีที่บัตรหาย หรือถูกขโมย หากสมาชิกต้องการให้นกแอร์ออกบัตรใหม่ สมาชิกต้องยอมรับเงื่อนไขที่ มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 200 บาท (รวมภาษีแล้ว) รวมถึงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาการออกบัตรใหม่
  • 2.13 สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับ
   • 2.13.1 สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Kids จะสิ้นสุดเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ และจะถูกเลื่อนให้เป็นสมาชิกนกแฟนคลับประเภท Nok Smile โดยอัตโนมัติ
   • 2.13.2 สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile จะไม่มีวันหมดอายุ และสามารถอัพเกรดเป็นระดับ Nok Smile Plus ได้
   • 2.13.3 สถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile Plus จะมีอายุใช้งาน 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
    • (ก.) ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็น Nok Smile Plus ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน สถานภาพสมาชิก และอายุบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไป
    • (ข.) ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็น Nok Smile Plus ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม สถานภาพสมาชิก และอายุบัตรสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป
  • 2.14 การรักษาสถานภาพสมาชิก และบัตรสมาชิกนกแฟนคลับระดับ Nok Smile Plus สมาชิกจะต้องสะสมนกพอยท์ครบ 15,000 พอยท์ หรือบินครบ 35 เที่ยวบินภายในระยะเวลา 1 ปี โดยนกพอยท์ที่สะสมจะต้องได้รับจากการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมนกพอยท์ที่ได้รับจากการโอน หากสมาชิก Nok Smile Plus ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นภายในระยะเวลา 1 ปี ของรอบอายุบัตรสมาชิก จะถูกลดระดับสมาชิกเป็น Nok Smile
  • 2.15 สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ทางด้านล่างนี้ ในการสมัครและการเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ
   • (ก.) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนกับนกแอร์
   • (ข.) ไม่ทำการขาย แลกเปลี่ยน หรือพยายามโอนสิทธิ์ ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากนกแฟนคลับ ไม่ว่าทางใด (ค.) ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆจากการเป็นสมาชิกนกแฟนคลับในทางที่ไม่เหมาะสม
   • (ง.) ไม่กระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของนกแอร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนกแฟนคลับ ไม่ว่าทางใด
   • (จ.) ติดตามและตรวจสอบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก ทาง www.nokair.com
   • (ฉ.) แจ้งข้อมูลตามที่นกแอร์เรียกขอ เพื่อใช้ยืนยันการได้รับสิทธิใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับนกแฟนคลับ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
 3. 3. การอัพเกรดสถานภาพสมาชิก

  • 3.1 ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ “การอัพเกรดสถานภาพสมาชิก” หมายถึง การที่สมาชิกนกแฟนคลับได้รับสิทธิเลื่อนสถานภาพสมาชิก จากบัตรสมาชิกประเภท Nok Smile เป็นบัตรสมาชิกประเภท Nok Smile Plus เมื่อสะสมเที่ยวบินครบ 35 เที่ยวบิน หรือสะสมคะแนนนกพอยท์ครบ 15,000 พอยท์ ภายในระยะ 1 ปีตามรอบอายุสมาชิกที่โครงการนกแฟนคลับกำหนด โดยเป็นคะแนนที่ได้รับจากการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมคะแนนที่ได้รับจากการโอน แบ่งได้ดังนี้
   • (ก.) สมาชิกที่สมัครสมาชิกในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน จะได้รับการพิจารณาเลื่อนสถานภาพสมาชิก ณ เดือนมิถุนายนในปีถัดไป
   • (ข.) สมาชิกที่สมัครสมาชิกในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม จะได้รับการพิจารณาเลื่อนสถานภาพสมาชิก ณ เดือนธันวาคมในปีถัดไป
  • 3.2 นกแอร์อาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการอัพเกรดสถานภาพสมาชิกบางประเภทเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่าและถือว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้
  • 3.3 การรักษาสถานภาพสมาชิกระดับ Nok Smile Plus สมาชิกจะต้องบินครบ 35 เที่ยวบิน หรือสะสมคะแนนนกพอยท์ครบ 15,000 พอยท์ ภายในระยะเวลา 1 ปีตามรอบอายุสมาชิก โดยเป็นคะแนนที่ได้รับจากการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมคะแนนที่ได้รับจากการโอน
 4. 4. การลดสถานภาพสมาชิก

  • 4.1 ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ “การลดสถานภาพสมาชิก” หมายถึง การที่สมาชิกนกแฟนคลับได้ถูกลดสถานภาพสมาชิก จากบัตรสมาชิกประเภท Nok Smile Plus เป็นบัตรสมาชิกประเภท Nok Smile เมื่อสมาชิกไม่สามารถบินครบ 35 เที่ยวบิน หรือสะสมคะแนนนกพอยท์ครบ 15,000 พอยท์ ภายในระยะเวลา 1 ปีของรอบอายุบัตรสมาชิก โดยเป็นคะแนนที่ได้รับจากการเดินทางเท่านั้น ไม่รวมคะแนนที่ได้รับจากการโอน
  • 4.2 นกแอร์อาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดสถานภาพสมาชิกเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่าและถือว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้
 5. 5. คะแนนนกพอยท์

  • นกพอยท์ คือ คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกนกแฟนคลับ มีการเดินทางกับสายการบินนกแอร์ตามที่โครงการสมาชิกนกแฟนคลับกำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 5.1 การคำนวณคะแนนสะสมนกพอยท์และเงื่อนไขการสะสม
   • 5.1.1 ทุกๆ 5 บาทของราคาตั๋วโดยสาร สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมนกพอยท์ 1 พอยท์ (ราคาตั๋วโดยสารไม่รวม Payment Fee, Processing Fee และ Call Center Fee)
   • 5.1.2 คะแนนสะสมนกพอยท์ที่ได้จากการคำนวณจะแสดงเป็นจำนวนเต็มเสมอ ถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมจะปัดลงเป็นจำนวนเต็มทุกครั้ง เช่น ค่าตั๋วโดยสาร 3,203 บาท หารด้วย 5 สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมนกพอยท์ 640 คะแนน
  • 5.2 นกพอยท์จะได้รับการสะสมในวันที่สมาชิกมีการเดินทาง โดยจะมีอายุ 12 เดือน นับจากเดือนที่นกพอยท์เริ่มได้รับการสะสม ตัวอย่าง สมาชิกได้รับนกพอยท์ 300 พอยท์ในเดือนเมษายน 2559 นกพอยท์ดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2560 คะแนนสะสมนกพอยท์ของสมาชิกที่หมดอายุถือว่าเป็นโมฆะ และจะถูกลบออกจากบัญชีสะสมของสมาชิก
  • 5.3 นกพอยท์จะถูกสะสม และโอนเข้าบัญชีสมาชิกอย่างเป็นทางการ เมื่อนกแฟนคลับได้พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติสถานภาพของสมาชิกนั้นๆ แล้ว
  • 5.4 นกพอยท์ที่ถูกสะสม จะต้องเป็นเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินนกแอร์เท่านั้น หรือเที่ยวบินที่สมาชิกถูกโอนย้ายให้ไปใช้บริการสายการบินอื่น อันสืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่ทางสายการบินนกแอร์ไม่สามารถควบคุมได้
  • 5.5 สมาชิกจะต้องมีชื่ออยู่ในบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาสเท่านั้น จึงจะสามารถสะสมนกพอยท์ได้
  • 5.6 การสะสมคะแนนนกพอยท์ที่เกิดจากเที่ยวบินจะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับเที่ยวบินที่ผู้สมัครใช้บริการก่อนจะได้รับสถานภาพสมาชิก
  • 5.7 สมาชิกที่เดินทางกับสายการบินจะสามารถสะสมคะแนนนกพอยท์ได้ก็ต่อเมื่อ ได้เดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่มีการชำระค่าโดยสารเท่านั้น
  • 5.8 ประเภทของบัตรโดยสารที่สมาชิกไม่สามารถใช้สะสมคะแนนนกพอยท์ ได้แก่
   • - บัตรโดยสารที่แลกจากการสะสมเที่ยวบิน
   • - บัตรโดยสารพิเศษสำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้นของนกแอร์หรือบัตรโดยสารรางวัล
   • - บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้เดินทาง
   • - บัตรโดยสารหมดอายุ
   • - บัตรโดยสารที่ได้ทำการคืนเงินบัตรโดยสารที่ถูกปฏิเสธขึ้นเครื่อง
   • - บัตรโดยสารที่ได้จากการแลกเปลี่ยนสัญญาทางธุรกิจระหว่างกัน
   • - บัตรโดยสารรางวัลจากแคมเปญหรือโปรโมชั่นต่างๆ
  • 5.9 สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกนกแฟนคลับหรือแจ้งรหัสสมาชิกนกแฟนคลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในการสะสมคะแนนนกพอยท์ของสมาชิกเอง
  • 5.10 หากสมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนนกพอยท์ ณ เวลานั้นได้ สมาชิกมีสิทธิสะสมย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันเดินทาง โดยส่งบัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิงพาส พร้อมทั้งระบุหมายเลขสมาชิก มาที่สำนักงานใหญ่นกแอร์ ทางแฟกซ์หมายเลข 02 238 2484 โดยคะแนนสะสมนกพอยท์จะปรากฏในระบบ 14 วันนับจากวันที่แจ้งขอสะสม
  • 5.11 ในกรณีที่การเดินทางมีเหตุที่สายการบินไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อากาศแปรปรวนซึ่งส่งผลให้ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนสายการบินสมาชิกสามารถสะสมเที่ยวบินได้ตามเส้นทางดั้งเดิม สมาชิกจะต้องส่งหลักฐาน คือ ใบเสร็จรับเงินการจอง หรืออีเมลยืนยันการจอง และบอร์ดดิงพาสที่ใช้ในการเดินทางจริง มาที่สำนักงานใหญ่นกแอร์ ทางแฟกซ์หมายเลข 02 238 2484 สมาชิกต้องเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ จนกว่านกพอยท์จะถูกสะสมในบัญชีสมาชิก
  • 5.12 สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นเที่ยวบินพิเศษบางเที่ยวบินจากการเข้าร่วมการสะสมคะแนนนกพอยท์โดยไม่แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 6. 6. การขอรับสิทธิประโยชน์

  • 6.1 ในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ “การขอรับสิทธิประโยชน์” หมายถึง การที่สมาชิกนกแฟนคลับแจ้งนกแอร์ ถึงความต้องการในการจัดการมอบสิทธิประโยชน์ หรือของรางวัล ตามที่กำหนดไว้ในกฏเกณฑ์ที่ระบุใน www.nokair.com
  • 6.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีการจำกัดจำนวน นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง (รวมถึงการระงับ และการยกเลิก) สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการจำกัดจำนวนเป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควร นกแอร์อาจทำการเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ ที่ต่างจากที่สมาชิกแจ้งความต้องการ ในกรณีนี้ นกแอร์จะพิจารณาถึงมูลค่าและลักษณะของสิทธิประโยชน์ทดแทน ให้ใกล้เคียงกับของสิทธิประโยชน์เดิมที่สมาชิกต้องการ
  • 6.3 การขอรับสิทธิประโยชน์สามารถกระทำได้ ตามที่ระบุไว้ใน www.nokair.com
  • 6.4 นกแอร์อาจทำการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์บางประเภทเป็นครั้งคราว ในกรณีที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ ให้เงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่าและถือว่าสมาชิกยอมรับในเงื่อนไขนี้
  • 6.5 สมาชิกจะต้องอยู่ในประเภทสมาชิกที่มีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์สำหรับประเภทสมาชิกนั้นๆ ณ เวลาที่ทำการขอรับสิทธิประโยชน์
  • 6.6 การแลกตั๋วเครื่องบิน
   • (ก.) ตารางการแลกตั๋วเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ
     
    NOK SMILE / NOK KIDS
    NOK SMILE PLUS
    ช่วงเวลาเดินทาง
    ช่วงเวลาปกติ
    ช่วงวันหยุดเทศกาล*
    ช่วงเวลาปกติ
    ช่วงวันหยุดเทศกาล*
    ประเภทที่นั่ง
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    นกพอยท์
    6,500
    7,500
    8,000
    12,000
    13,000
    13,500
    4,500
    5,500
    6,000
    8,500
    9,500
    10,000
   • (ข.) ตารางการแลกตั๋วเครื่องบินเส้นทางต่างประเทศ
     
    NOK SMILE / NOK KIDS
    NOK SMILE PLUS
    ช่วงเวลาเดินทาง
    ช่วงเวลาปกติ
    ช่วงวันหยุดเทศกาล*
    ช่วงเวลาปกติ
    ช่วงวันหยุดเทศกาล*
    ประเภทที่นั่ง
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    บินเบาๆ
    บินสบาย
    บินเพลิดเพลิน
    นกพอยท์
    7,500
    9,000
    9,500
    13,500
    15,000
    15,500
    5,500
    7,000
    7,500
    10,000
    11,500
    12,000
   • *หมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาล และวันเดินทางพิเศษตามประกาศของสายการบิน สมาชิกจะต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
   • (ค.) สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินให้ผู้อื่นได้
   • (ง.) ตั๋วเครื่องบินยังไม่รวมค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ
   • (จ.) ตั๋วเครื่องบินสามารถจองที่นั่งในเที่ยวบินที่เปิดให้บริการในชั้นประหยัด และชั้น Nok Flexi ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก และ คะแนะสะสมต้องมีเพียงพอกับข้อกำหนดการแลกเที่ยวบิน และ กรณีที่มีที่นั่ง ณ ช่วงเวลานั้นเท่านั้น
   • (ฉ.) สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์แลกตั๋วและระบุที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
   • (ช.) สมาชิกจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบิน ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
   • (ซ.) สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้อย่างช้าที่สุด ก่อนกำหนดการเดินทาง 7 วันผ่านศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ โทร.1318 กด 8 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อผู้โดยสารต่อรายการ) และส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่บัตรโดยสารลดลง
   • (ฌ.) ตั๋วเครื่องบินที่เกิดจากการแลกเที่ยวบิน ไม่สามารถทำการยกเลิกและ/หรือคืนเงินได้
   • (ญ.) ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาในวันที่เดินทาง และไม่สามารถระบุสถานะการเป็นสมาชิกได้ คะแนนจะไม่ถูกสะสม ณ เวลานั้น สมาชิกสามารถอ้างสิทธิ์ในการสะสมคะแนนดังกล่าวย้อนหลังได้ โดยแฟ็กซ์บัตรโดยสาร หรือบอร์ดดิ้งพาส พร้อมทั้งระบุหมายเลขสมาชิก มาที่ศูนย์บริการสมาชิกนกแฟนคลับ หมายเลข 02 238 2484 ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง โดยคะแนนสะสมจะปรากฏในระบบ 14 วันนับจากวันที่แจ้งขอสะสม
 7. 7. พันธะและหน้าที่

  • 7.1 เงื่อนไขต่างๆที่ระบุในข้อตกลงนี้ ถือเป็นข้อผูกพันที่นกแอร์มีต่อสมาชิก ในการทำหน้าที่ต่างๆต่อไปนี้ ตราบใดที่นกแอร์ยังดำเนินโครงการสมาชิกนกแฟนคลับ
   • (ก.) รับสมัครสมาชิกจากผู้ที่สนใจ และดำเนินการรับเข้าเป็นสมาชิกนกแฟนคลับ
   • (ข.) จัดมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่ขอรับสิทธิ
   • (ค.) จัดส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับนกแฟนคลับไปยังที่อยู่ทางอีเมล ที่สมาชิกแจ้งไว้
  • 7.2 นกแอร์ไม่สามารถรับประกันการมอบสิทธิประโยชน์ใดๆก็ตาม ที่สมาชิกแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์นั้นๆ อนึ่ง นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ถอน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มจำนวนสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • 7.3 นกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขในการเข้าร่วมรายการนกแฟนคลับบางส่วน หรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อนกแอร์จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ในการรับรู้ถึงกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขต่างๆของนกแฟนคลับที่ใช้ในปัจจุบัน
 8. 8. สิทธิส่วนบุคคลและข้อความอิเลคโทรนิก

  • 8.1 สมาชิกตกลงยอมรับข้อปฏิบัติทางด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่ให้ไว้กับนกแอร์อันเนื่องมาจากโครงการนกแฟนคลับ
  • 8.2 นกแอร์สามารถนำข้อมูลของสมาชิกที่ให้ไว้มาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการ
   • (ก.) ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะที่มีต่อสมาชิก
   • (ข.) เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อผู้ให้บริการที่ถือเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งมีส่วนในการให้นกแอร์ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะที่มีต่อสมาชิก
   • (ค.) ทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่อสมาชิก
   • (ง.) พยายามพัฒนาและปรับปรุงในส่วนของลูกค้าสัมพันธ์ (ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้า การริเริ่มทางการวิจัยและการตลาด และการวิเคราะห์) และ
   • (จ.) ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆของรัฐบาล หรือของตัวแทนศาล
  • 8.3 โอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปหรือมายังประเทศไทย เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
  • 8.4 ข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกให้ไว้กับนกแอร์จะถูกเก็บไว้ยังสำนักงานใหญ่ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในการกระทำการใดๆเพื่อความแน่ใจในความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลส่วนตัวที่นกแอร์มี นกแอร์สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆของสมาชิกได้ โดยยึดถือหลักตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลทุกมาตราที่บังคับใช้
 9. 9. ขอบข่ายความรับผิดชอบ

  • 9.1 หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับตามกฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพันและการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
  • 9.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆที่ตามมาเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ให้ถือเป็นข้อกำหนดของสัญญาในโครงการนกแฟนคลับ ที่มีต่อสมาชิก
  • 9.3 นกแอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการนกแฟนคลับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการยินยอมหรือปฏิเสธที่จะมอบสิทธิประโยชน์ใดๆ แม้ว่าการสูญหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายนั้นๆ เกิดจากการเพิกเฉย หรือแม้แต่เป็นสิ่งที่นกแอร์สามารถควบคุมได้

ดูรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของนกแฟนคลับ